28 de April / 2021

S’informa que, a partir del pròxim dia 14 de maig de 2021, es procedirà a la INUNDACIÓ DE LA ZONA ARROSSERA DEL TERME —excepte contingències climatològiques adverses imprevistes que obligaren a modificar la data prevista.

Els propietaris/conreadors de parcel·les de cultius diferents a l’arrossar situades al costat de la zona de marjal hauran de procurar tindre les paletes de reg col·locades per a evitar inundacions i humitats indegudes.

24 de March / 2021

Es posa en coneixement dels senyors propietaris regants d’aquesta Comunitat, que el DIMECRES DIA 26 del pròxim mes de MAIG de 2021, a les 18:00 hores, se celebrarà JUNTA GENERAL LOCAL ORDINÀRIA amb l’assistència de la majoria de regants incluits en la llista emesa per la Junta de Govern de la Comunitat.

En cas contrari se celebrarà, en segona convocatòria, com a mínim una hora després de l’assenyalada per a la primera, quedant vàlidament constituïda qualsevol que siga el nombre d’assistents.

La reunió tindrà lloc en el SALÓ D’ACTES DE LA FUNDACIÓ CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ, situat al c/ Nou del Convent, nº 30 d’Algemesí (C.P. 46680), conforme al següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta anterior.
  2. Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes de 2019 i de l’exercici actual 2020.
  3. Informe i aprovació, en el seu cas, dels pressupostos per a l’exercici 2.021; de la quota de “Cequiatje Particular”; de la quota per atenció al servici de reg per goteig i  de les taxes per servei de reg a manta.
  4. Informes de Presidència i/o Secretaria.
  5. Elecció dels vocals de la Junta Directiva Local, del Jurat de Regs i els seus respectius suplents.
  6. Precs i preguntes.

A tenor del que es disposa en les vigents Ordenances de la Comunitat, tindran dret a l’assistència i vot, personalment o per delegació reglamentària, els propietaris regants que no siguen deutors a la Comunitat, titulars de 10-0 fanecades en aquest terme municipal.

Així mateix els titulars de finques inscrites la superfície de les quals no aconseguisca el mínim anteriorment exposat, podran agrupar-se fins a aconseguir dita mínima.

S’aplicaran les normes de delegació d’assistència i agrupació, segons el que s’estableix en els articles 132 i següents de les Ordenances, d’acord amb el procediment i la documentació corresponent.

 

 

27 de July / 2017

L’Ajuntament d’Algemesí ja ha iniciat, amb la col·laboració del Jurat de Reg d’Algemesí, diferents obres en diverses séquies i camins del nostre terme.

Obres en la Séquia de Cotes

Obres en la Séquia Surer Cotá

Obres en el Camí Cuixeres

Obres en el Camí Masans

Obres en l’Argoletja

10 de July / 2017

La ministra Isabel García Tejerina va visitar la setmana passada l’inici de les obres de modernització de regadius del sector 23 de la Sequia Reial del Xúquer, en el terme municipal d’Algemesí, on a més va anunciar la pròrroga del Reial decret de Sequera en la conca del Xúquer, que encadena ja tres campanyes en situació d’alerta per dèficit hídric.

Segons va explicar la ministra, aquestes obres, que s’inclouen en el Pla d’Actuacions Prioritàries del Govern, «van a significar un estalvi important d’aigua» i el seu objectiu és «avançar en l’agricultura que tots desitgem: més sostenible, més rendible, més productiva i amb major cura d’un recurs com l’aigua».

García Tejerina, que va estar acompanyada en la seua visita pel delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i per representants municipals i del Jurat de Reg d’Algemesí, va informar que s’ha invertit al voltant de 700.000 € per a la col·locació de la canonada de transport d’aquest sector, que proveirà de reg per goteig a 3.557 fanecades de 894 parcel·les diferents.

26 de June / 2017

El passat divendres 23 de juny es va celebrar a la seu del Jurat de Reg d’Algemesí el tradicional sopar en honor a Sant Joan, patró de la Comunitat de Regants de la Séquia Reial del Xúquer. Una nit de germanor entre la Junta Directiva i la resta de convidats que sempre esperem amb molt d’afecte. Ací vos deixem algunes fotos de la nit!