26 de April / 2023

S’informa que, per motius de logística en el subministrament de la llavor de l’arròs, la inundació de la zona arrossera del terme es retarda fins al dia 5 de maig de 2023, tot això excepte contingències climatològiques adverses imprevistes que obligaren a modificar la data prevista.

Els propietaris/conreadors de parcel·les de cultius diferents a l’arrossar situades al costat de la zona de marjal hauran de procurar tindre les paletes de reg col·locades i els marges divisores amb la suficient elevació i impermeabilitat per a evitar inundacions i humitats indegudes.

16 de March / 2023

El pròxim dimarts, dia 21 de març, s’iniciarà amb el primer torn la Campanya de Regs de 2023.

Pots vore el detall de l’anunci en la pàgina d’avisos.

28 de December / 2022

El dimecres 13 de desembre, membres de la Junta Directiva Local d’Algemesí van visitar amb els seus acompanyants la Seu Social de la Séquia Real del Xúquer, en la Plaça del Correo Viejo núm. 6 de València. Allí van ser rebuts per Antonio Costa Magraner, President de la Comunitat, Juan Valero de Palma Manglano, Secretari i Ana Ferrer Galotto, Vicesecretària.

L’objectiu d’aquestes visites és conéixer de primera mà la seu de la Comunitat i a l’equip de treball de les les oficines centrals de la Séquia Real del Xúquer, que gestiona transversalment tots els aspectes relacionats amb l’aigua i el regadiu; a més de visitar l’arxiu i biblioteca de la Séquia Real del Xúquer, que contenen un gran fons bibliogràfic i documental.

17 de November / 2022

Es posa en coneixement dels senyors propietaris regants d’aquesta Comunitat que, el dijous dia 1 de desembre de 2022, a les 18:00 h, se celebrarà Junta General Local Ordinària amb l’assistència de la majoria de regants incluits en la llista emesa per la Junta de Govern de la Comunitat.

En cas contrari se celebrarà, en segona convocatòria, com a mínim, una hora després de l’assenyalada per a la primera, quedant vàlidament constituïda qualsevol que siga el nombre d’assistents.

La reunió tindrà lloc en la Casa Social de l’Entitat, situada en Carrer Benet Ballester, nº 10 d’Algemesí (C.P.: 46680), d’acord amb el preceptuat en les Ordenances de la Comunitat, conforme al següent ORDRE DEL DIA:

Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta anterior
Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici actual 2022
Examen i aprovació, en el seu cas, dels pressupostos per a l’exercici 2.023, de la quota de “Cequiatje Particular” i de la taxa per servici de reg a manta i servici d’atenció al reg per goteig
Informes de Presidència i/o Secretaria, si n’hi haguera
5Precs i preguntes

A tenor del que es disposa en les vigents Ordenances de la Comunitat, tindran dret a l’assistència i vot, personalment o per delegació reglamentària, els propietaris regants que no siguen deutors a la Comunitat, titulars de 10-0 fanecades en aquest terme municipal.

Així mateix els titulars de finques inscrites la superfície de les quals no aconseguisca el mínim anteriorment exposat, podran agrupar-se fins a aconseguir dita mínima.

S’aplicaran les normes de delegació d’assistència i agrupació, segons el que s’estableix en els articles 132 i següents de les Ordenances, d’acord amb el procediment i la documentació corresponent.

21 de July / 2022

Des del 25 de juliol fins al 31 d’agost, ambdós inclosos, de 10:00 h a 14:00 h, atendrem exclusivament peticions de reg i/o tràmits de reg per goteig.

24 de September / 2021

La Séquia Real del Xúquer alerta que la Conselleria d’Agricultura, encapçalada per Mireia Mollá, ha incomplit els seus compromisos amb els 25.000 usuaris de la Comunitat de Regants d’incloure les obres de modernització d’aquests regadius dins dels projectes presentats als fons europeus per a la conservació del parc natural de l’Albufera.

El President de la Séquia Real del Xúquer, Antonio Costa, ha explicat que «estem profundament sorpresos que la Conselleria no haja inclòs les obres de modernització de la Séquia Real del Xúquer dins dels plans que es presenten a Europa per a restaurar l’Albufera. En la presentació que es va realitzar recentment no es va fer cap referència al nostre projecte i, per això, estem davant un incompliment total dels compromisos aconseguits amb nosaltres durant el mes de març passat».

La premsa es fa ressò del malestar

 

28 de April / 2021

S’informa que, a partir del pròxim dia 14 de maig de 2021, es procedirà a la INUNDACIÓ DE LA ZONA ARROSSERA DEL TERME —excepte contingències climatològiques adverses imprevistes que obligaren a modificar la data prevista.

Els propietaris/conreadors de parcel·les de cultius diferents a l’arrossar situades al costat de la zona de marjal hauran de procurar tindre les paletes de reg col·locades per a evitar inundacions i humitats indegudes.

24 de March / 2021

Es posa en coneixement dels senyors propietaris regants d’aquesta Comunitat, que el DIMECRES DIA 26 del pròxim mes de MAIG de 2021, a les 18:00 hores, se celebrarà JUNTA GENERAL LOCAL ORDINÀRIA amb l’assistència de la majoria de regants incluits en la llista emesa per la Junta de Govern de la Comunitat.

En cas contrari se celebrarà, en segona convocatòria, com a mínim una hora després de l’assenyalada per a la primera, quedant vàlidament constituïda qualsevol que siga el nombre d’assistents.

La reunió tindrà lloc en el SALÓ D’ACTES DE LA FUNDACIÓ CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ, situat al c/ Nou del Convent, nº 30 d’Algemesí (C.P. 46680), conforme al següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta anterior.
  2. Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes de 2019 i de l’exercici actual 2020.
  3. Informe i aprovació, en el seu cas, dels pressupostos per a l’exercici 2.021; de la quota de “Cequiatje Particular”; de la quota per atenció al servici de reg per goteig i  de les taxes per servei de reg a manta.
  4. Informes de Presidència i/o Secretaria.
  5. Elecció dels vocals de la Junta Directiva Local, del Jurat de Regs i els seus respectius suplents.
  6. Precs i preguntes.

A tenor del que es disposa en les vigents Ordenances de la Comunitat, tindran dret a l’assistència i vot, personalment o per delegació reglamentària, els propietaris regants que no siguen deutors a la Comunitat, titulars de 10-0 fanecades en aquest terme municipal.

Així mateix els titulars de finques inscrites la superfície de les quals no aconseguisca el mínim anteriorment exposat, podran agrupar-se fins a aconseguir dita mínima.

S’aplicaran les normes de delegació d’assistència i agrupació, segons el que s’estableix en els articles 132 i següents de les Ordenances, d’acord amb el procediment i la documentació corresponent.

 

 

27 de July / 2017

L’Ajuntament d’Algemesí ja ha iniciat, amb la col·laboració del Jurat de Reg d’Algemesí, diferents obres en diverses séquies i camins del nostre terme.

Obres en la Séquia de Cotes

Obres en la Séquia Surer Cotá

Obres en el Camí Cuixeres

Obres en el Camí Masans

Obres en l’Argoletja

10 de July / 2017

La ministra Isabel García Tejerina va visitar la setmana passada l’inici de les obres de modernització de regadius del sector 23 de la Sequia Reial del Xúquer, en el terme municipal d’Algemesí, on a més va anunciar la pròrroga del Reial decret de Sequera en la conca del Xúquer, que encadena ja tres campanyes en situació d’alerta per dèficit hídric.

Segons va explicar la ministra, aquestes obres, que s’inclouen en el Pla d’Actuacions Prioritàries del Govern, «van a significar un estalvi important d’aigua» i el seu objectiu és «avançar en l’agricultura que tots desitgem: més sostenible, més rendible, més productiva i amb major cura d’un recurs com l’aigua».

García Tejerina, que va estar acompanyada en la seua visita pel delegat del Govern a la Comunitat Valenciana i per representants municipals i del Jurat de Reg d’Algemesí, va informar que s’ha invertit al voltant de 700.000 € per a la col·locació de la canonada de transport d’aquest sector, que proveirà de reg per goteig a 3.557 fanecades de 894 parcel·les diferents.