19 de April / 2024

S’informa que, a partir del pròxim dia 2 de maig de 2024, es procedirà a la inundació de la zona arrossera del terme, tot això excepte contingències climatològiques adverses imprevistes que obligaren a modificar la data prevista.

Els propietarais/conreadors de parcel·les de cultius diferents a l’arrossar situades al costat de la zona de marjal hauran de procurar tindre les paletes de reg col·locades per a evitar inundacions i humitats indegudes.

04 de March / 2024

Es comunica que els repartos cobratoris de 2024 estaran a disposició dels qui vulguen verificar-los, en les oficines de l’entitat, fins al dia 14 de març.

18 de October / 2023

Es posa en coneixement dels regants interessats que durant el període del 21 d’octubre al 1 de novembre de 2023, tots dos inclosos i en horari d’oficines, estaran exposades al públic les llistes de regants amb dret a l’assistència a la Junta General Local Ordinària convocada per a celebrar-se el dilluns dia 4 de decembre de 2023.

Les llistes estaran exposades a l’efecte de sol·licitar rectificacions d’aquestes, agrupacions de propietaris que no complisquen els requisits exigits, unions de propietat d’esposos, presentació d’escriptures per a canvis de titularitat i pagament de deutes pendents.

24 de July / 2023

Vos informem que, del 24 de juliol al 31 d’agost (tots dos inclosos), només s’atendrà en aquestes oficines per a peticions de reg i/o tràmits de reg per degoteig, i es farà en el següent horari:

De 10.00 a 14.00 h (del 24 de juliol al 31 d’agost)

Del 14 al 18 d’agost, les oficines del Jurat de Reg d’Algemesí estaran tancades amb caràcter general.

26 de April / 2023

S’informa que, per motius de logística en el subministrament de la llavor de l’arròs, la inundació de la zona arrossera del terme es retarda fins al dia 5 de maig de 2023, tot això excepte contingències climatològiques adverses imprevistes que obligaren a modificar la data prevista.

Els propietaris/conreadors de parcel·les de cultius diferents a l’arrossar situades al costat de la zona de marjal hauran de procurar tindre les paletes de reg col·locades i els marges divisores amb la suficient elevació i impermeabilitat per a evitar inundacions i humitats indegudes.

16 de March / 2023

El pròxim dimarts, dia 21 de març, s’iniciarà amb el primer torn la Campanya de Regs de 2023.

Pots vore el detall de l’anunci en la pàgina d’avisos.

28 de December / 2022

El dimecres 13 de desembre, membres de la Junta Directiva Local d’Algemesí van visitar amb els seus acompanyants la Seu Social de la Séquia Real del Xúquer, en la Plaça del Correo Viejo núm. 6 de València. Allí van ser rebuts per Antonio Costa Magraner, President de la Comunitat, Juan Valero de Palma Manglano, Secretari i Ana Ferrer Galotto, Vicesecretària.

L’objectiu d’aquestes visites és conéixer de primera mà la seu de la Comunitat i a l’equip de treball de les les oficines centrals de la Séquia Real del Xúquer, que gestiona transversalment tots els aspectes relacionats amb l’aigua i el regadiu; a més de visitar l’arxiu i biblioteca de la Séquia Real del Xúquer, que contenen un gran fons bibliogràfic i documental.

17 de November / 2022

Es posa en coneixement dels senyors propietaris regants d’aquesta Comunitat que, el dijous dia 1 de desembre de 2022, a les 18:00 h, se celebrarà Junta General Local Ordinària amb l’assistència de la majoria de regants incluits en la llista emesa per la Junta de Govern de la Comunitat.

En cas contrari se celebrarà, en segona convocatòria, com a mínim, una hora després de l’assenyalada per a la primera, quedant vàlidament constituïda qualsevol que siga el nombre d’assistents.

La reunió tindrà lloc en la Casa Social de l’Entitat, situada en Carrer Benet Ballester, nº 10 d’Algemesí (C.P.: 46680), d’acord amb el preceptuat en les Ordenances de la Comunitat, conforme al següent ORDRE DEL DIA:

Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta anterior
Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici actual 2022
Examen i aprovació, en el seu cas, dels pressupostos per a l’exercici 2.023, de la quota de “Cequiatje Particular” i de la taxa per servici de reg a manta i servici d’atenció al reg per goteig
Informes de Presidència i/o Secretaria, si n’hi haguera
5Precs i preguntes

A tenor del que es disposa en les vigents Ordenances de la Comunitat, tindran dret a l’assistència i vot, personalment o per delegació reglamentària, els propietaris regants que no siguen deutors a la Comunitat, titulars de 10-0 fanecades en aquest terme municipal.

Així mateix els titulars de finques inscrites la superfície de les quals no aconseguisca el mínim anteriorment exposat, podran agrupar-se fins a aconseguir dita mínima.

S’aplicaran les normes de delegació d’assistència i agrupació, segons el que s’estableix en els articles 132 i següents de les Ordenances, d’acord amb el procediment i la documentació corresponent.

21 de July / 2022

Des del 25 de juliol fins al 31 d’agost, ambdós inclosos, de 10:00 h a 14:00 h, atendrem exclusivament peticions de reg i/o tràmits de reg per goteig.

24 de September / 2021

La Séquia Real del Xúquer alerta que la Conselleria d’Agricultura, encapçalada per Mireia Mollá, ha incomplit els seus compromisos amb els 25.000 usuaris de la Comunitat de Regants d’incloure les obres de modernització d’aquests regadius dins dels projectes presentats als fons europeus per a la conservació del parc natural de l’Albufera.

El President de la Séquia Real del Xúquer, Antonio Costa, ha explicat que «estem profundament sorpresos que la Conselleria no haja inclòs les obres de modernització de la Séquia Real del Xúquer dins dels plans que es presenten a Europa per a restaurar l’Albufera. En la presentació que es va realitzar recentment no es va fer cap referència al nostre projecte i, per això, estem davant un incompliment total dels compromisos aconseguits amb nosaltres durant el mes de març passat».

La premsa es fa ressò del malestar