CÀRRECS PER AL QUADRIENNI DE 2021 A 2024

JUNTA DIRECTIVA LOCAL

President D. RICARDO FERRAGUD SOLVES
Vicepresident D. JAIME PUIG AHUIR
Vocals titulars veïns D. JAIME AHUIR FERRÍS
  D. JOAQUÍN MACHÍ FERRÍS
 
Vocals titulars forasters D. JOSÉ EDUARDO SOS GIRBÉS
  D. VICENTE ESPERT ROVIRA
  D. FRANCISCO RIPOLL MASIÁ
 
Vocals suplents D. VICENTE BOTELLA ESTEVE
  D. ENRIQUE SORIA SAEZ
  D. JOSÉ ORTEGA MIRA
  D. JOSEP RAMÓN POUS BORRÁS

JURAT DE REG

President nat D. RICARDO FERRAGUD SOLVES
Vicepresident D. JUAN BAUTISTA TRULL AHUIR
 
Vocals titulars Dª ANA GEMA ADAM LLOPIS
  D. VICENTE PUCHADES FERRAGUD
  D. VICENTE GIRBÉS BARBERÁ (✝ 04/2022)
 
Vocals suplents D. VICENTE FELICI CASTELL (✝ 5/9/2023)
  D. VICENTE FERRAGUD BORRÁS
  D. VICENTE DOMINGO MORENO
  D. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ

DIPUTATS

Diputat titular veí D. JOAQUÍN MACHÍ FERRÍS
Diputat suplent veí D. RICARDO FERRAGUD SOLVES
Diputat titular foraster D. JOSÉ EDUARDO SOS GIRBÉS
Diputat suplent foraster D. VICENTE ESPERT ROVIRA

 


 

Celador D. Juan Vicente Carbonell Mont
Secretari D. José Vicente Atienza González
Administratius D. Juan Carlos Garrigues Mascarell
  Dª Marcela Mafé Juan
Arxiver-Bibliotecari Dª Alexandra Benavent Albelda