CÀRRECS PER AL QUADRIENNI DE 2017 A 2020

JUNTA DIRECTIVA LOCAL

President D. RICARDO FERRAGUD SOLVES
Vicepresident D. JAIME PUIG AHUIR
Vocals titulars veïns D. JAIME AHUIR FERRÍS
  D. JOAQUÍN MACHÍ FERRÍS
 
Vocals titulars forasters D. FRANCISCO MARTÍN ESPERT
  D. VICENTE ESPERT ROVIRA
  D. JOSÉ EDUARDO SOS GIRBÉS
 
Vocals suplents veïns D. CARMELO CASTELL NICLÓS
  D. VICENTE BOTELLA ESTEVE
  D. ENRIQUE SORIA SAEZ
  D. JOSÉ GIRBÉS POUS

JURAT DE REG

Vicepresident D. JUAN BAUTISTA TRULL AHUIR
 
Vocals titulars D. VICENTE GIRBÉS BARBERÁ
  Dª ANA GEMA ADAM LLOPIS
  D. VICENTE PUCHADES FERRAGUD
 
Vocals suplents D. VICENTE FELICI CASTELL
  D. VICENTE FERRAGUD BORRÁS
  D. VICENTE DOMINGO MORENO

 

Celador Juan Vicente Carbonell Mont
Secretari José Vicente Atienza González
Administratius Juan Carlos Garrigues Mascarell
  Marcela Mafé Juan
Arxiver-Bibliotecari Juan Francisco Morales Ferrer