17 de November / 2022

Es posa en coneixement dels senyors propietaris regants d’aquesta Comunitat que, el dijous dia 1 de desembre de 2022, a les 18:00 h, se celebrarà Junta General Local Ordinària amb l’assistència de la majoria de regants incluits en la llista emesa per la Junta de Govern de la Comunitat.

En cas contrari se celebrarà, en segona convocatòria, com a mínim, una hora després de l’assenyalada per a la primera, quedant vàlidament constituïda qualsevol que siga el nombre d’assistents.

La reunió tindrà lloc en la Casa Social de l’Entitat, situada en Carrer Benet Ballester, nº 10 d’Algemesí (C.P.: 46680), d’acord amb el preceptuat en les Ordenances de la Comunitat, conforme al següent ORDRE DEL DIA:

Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta anterior
Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici actual 2022
Examen i aprovació, en el seu cas, dels pressupostos per a l’exercici 2.023, de la quota de “Cequiatje Particular” i de la taxa per servici de reg a manta i servici d’atenció al reg per goteig
Informes de Presidència i/o Secretaria, si n’hi haguera
5Precs i preguntes

A tenor del que es disposa en les vigents Ordenances de la Comunitat, tindran dret a l’assistència i vot, personalment o per delegació reglamentària, els propietaris regants que no siguen deutors a la Comunitat, titulars de 10-0 fanecades en aquest terme municipal.

Així mateix els titulars de finques inscrites la superfície de les quals no aconseguisca el mínim anteriorment exposat, podran agrupar-se fins a aconseguir dita mínima.

S’aplicaran les normes de delegació d’assistència i agrupació, segons el que s’estableix en els articles 132 i següents de les Ordenances, d’acord amb el procediment i la documentació corresponent.