24 de March / 2021

Es posa en coneixement dels senyors propietaris regants d’aquesta Comunitat, que el DIMECRES DIA 26 del pròxim mes de MAIG de 2021, a les 18:00 hores, se celebrarà JUNTA GENERAL LOCAL ORDINÀRIA amb l’assistència de la majoria de regants incluits en la llista emesa per la Junta de Govern de la Comunitat.

En cas contrari se celebrarà, en segona convocatòria, com a mínim una hora després de l’assenyalada per a la primera, quedant vàlidament constituïda qualsevol que siga el nombre d’assistents.

La reunió tindrà lloc en el SALÓ D’ACTES DE LA FUNDACIÓ CAIXA RURAL D’ALGEMESÍ, situat al c/ Nou del Convent, nº 30 d’Algemesí (C.P. 46680), conforme al següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta anterior.
  2. Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes de 2019 i de l’exercici actual 2020.
  3. Informe i aprovació, en el seu cas, dels pressupostos per a l’exercici 2.021; de la quota de “Cequiatje Particular”; de la quota per atenció al servici de reg per goteig i  de les taxes per servei de reg a manta.
  4. Informes de Presidència i/o Secretaria.
  5. Elecció dels vocals de la Junta Directiva Local, del Jurat de Regs i els seus respectius suplents.
  6. Precs i preguntes.

A tenor del que es disposa en les vigents Ordenances de la Comunitat, tindran dret a l’assistència i vot, personalment o per delegació reglamentària, els propietaris regants que no siguen deutors a la Comunitat, titulars de 10-0 fanecades en aquest terme municipal.

Així mateix els titulars de finques inscrites la superfície de les quals no aconseguisca el mínim anteriorment exposat, podran agrupar-se fins a aconseguir dita mínima.

S’aplicaran les normes de delegació d’assistència i agrupació, segons el que s’estableix en els articles 132 i següents de les Ordenances, d’acord amb el procediment i la documentació corresponent.