Embassament dels arrossars

S’informa que, a partir del pròxim dia 29 d’abril de 2023, es procedirà a la inundació de la zona arrossera del terme, tot això excepte contingències climatológiques adverses imprevistes que obligaren a modificar la data prevista.

Els propietaris/conreadors de parcel·les de cultius diferents a l’arrossar situades al costat de la zona de marjal hauran de procurar tindre les paletes de reg col·locades i els marges divisores amb la suficient elevació i impermeabilitat per a evitar inundacions i humitats indegudes.

< Avís Anterior
Següent Avís >